Київ, пр. Оболонський, 29 ПН-ПТ 07:30 - 13:00
СБ 08:00 - 10:00
НД вихідний
Київ, вул. Оноре де Бальзака, 55 Б Київ, вул. Деміївська, 13 тимчасово не працюють
Замовити онлайн

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОЛАБ ДІАГНОСТИК», що належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код юридичної особи 43888994), діє на підставі Ліцензії Міністерства охорони здоров’я України, яка видана наказом МОЗ України від 05 лютого 2021 року № 192 «Про ліцензування медичної практики», в особі  директора Ларченко Анастасії Валеріївни, що діє на підставі Статуту, далі за текстом «Виконавець», керуючись статтями 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, далі за текстом «Замовник» або «Пацієнт», які звернулася до Виконавця з метою отримання медичних послуг, укласти цей Публічний договір про надання медичних послуг на нижченаведених умовах:       

 1.     Основні визначення, що використовуються у Договорі/Терміни:

1.1. Публічний договір про надання медичних послуг (надалі – «Договір») є публічним і визначає умови та правила надання Виконавцем Замовнику послуг та укладається на невизначений строк. Умови даного Договору є однаковими для всіх споживачів. 

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця або безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Акцепт – повна, безумовна та беззастережна згода Пацієнта з умовами Публічної оферти, в формі даного Договору, оприлюдненого на сайті Виконавця та з вартістю послуг Виконавця. Укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений про персональні дані, які обробляються Виконавцем як закладом охорони здоров’я (як загальні, так і обробку персональних даних, що становить особливий ризик для прав і свобод Пацієнта, мету такої обробки, про права як суб’єкта персональних даних відповідно до законодавства України про захист персональних даних), а також надає згоду на таку обробку та надає згоду Виконавцю, на розкриття відомостей/інформації  про стан здоров’я, в тому числі на дані що є лікарською таємницею. Акцепт здійснюється, шляхом замовлення та/або оплати послуг Замовником; та/або заповнення, підписання та передачею Пацієнтом Виконавцю письмової Анкети Пацієнта та/або Інформованої добровільної згоди пацієнта на проведення діагностики, примірник якої знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця; та/або вчинення інших Підтверджуючих дій, що засвідчують факт його укладення (згоди). 

1.4. Замовник/Пацієнт – особа, що акцептувала публічну оферту Виконавця/ уклала з Виконавцем даний Публічний договір про надання медичних послуг, надала згоду на обробку персональних даних та на розкриття відомостей/інформації про стан здоров’я, в тому числі на дані що є лікарською таємницею

1.5. Сторони Договору – спільне найменування Замовника і Виконавця при одночасному їх згадуванні у даному Договорі.

1.6. Послуги (медичні послуги) медичні послуги, що надаються Виконавцем та включають в себе взяття біологічного матеріалу Пацієнта, проведення його лабораторного дослідження та надання Пацієнту результатів проведеного дослідження. Послуга надається за індивідуальним замовленням Пацієнта для задоволення його особистих потреб або на Замовлення Замовника для задоволення потреб Пацієнта. Місцем безпосереднього надання Послуги є відділення діагностичного центру Виконавця.

1.7. Акційні Пропозиції – додаткові можливості до Послуг, що надаються Виконавцем для всіх без винятку Пацієнтів, перелік та умови отримання яких визначені розпорядженням (наказом) Виконавця. Пропозиції зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо. 

1.8. Cайт Виконавця – веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://bio-lab.net.ua/, який є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються. 

1.9. Прейскурант Виконавця – довідник цін за послуги, які надаються Виконавцем, що затверджені розпорядженням (наказом) Виконавця та опубліковані на Сайті.

 

 1.     Загальні положення

2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору. 

2.2. Цей Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Сайті Виконавця, а для Замовника – з моменту акцепту Договору. 

2.3. Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору, а також датою укладання даного Договору, є здійснення Пацієнтом та/або Замовником дій щодо оформлення, підтвердження медичних Послуг, що входять до Замовлення.

2.4. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.5. Надання медичних послуг здійснюється кваліфікованим персоналом Виконавця, згідно із затвердженими стандартами МОЗ України з використанням відповідного сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних засобів і матеріалів. Замовник гарантує, що має право на проведення клінічних лабораторних досліджень без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору, і реалізації Послуг: 

2.6. Виконавець надаючи Послуги та Акційні пропозиції може використовувати мережу Інтернет, телефон та/або комп’ютерну мережу. 

2.7. Місцем надання Послуг та Акційних пропозицій вважаються місцезнаходження Виконавця.

2.8. Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті Виконавця.

2.9. У разі незгоди Замовника зі змінами та доповненнями, внесеними до цього Договору, Замовник зобов’язаний розірвати даний Договір у триденний строк з моменту опублікування таких змін та доповнень на Сайті Виконавця, письмово повідомивши про це Виконавця. Не розірвання даного Договору та продовження користування послугами свідчить про акцепт (згоду) Замовника з внесеними до Договору змінами та доповненнями. 

2.10. Укладенням цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами цього Договору та Прейскурантом Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця, 

 •         також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 •         надає згоду Виконавцю, на розкриття відомостей/інформації  про стан здоров’я, в тому числі на дані, що є лікарською таємницею

2.11. У разі укладення між Замовником і Виконавцем індивідуального договору про надання послуг, умови такого договору матимуть переважну юридичну силу. 

 

 1.     Предмет Договору

3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується за Замовленням Замовника та/або Пацієнта, надати Пацієнту Послуги відповідно до Замовлення, належної якості, відповідно до діючих цін Виконавця, в установлені строки та порядку, визначеному цим Договором, іншими внутрішніми стандартами, інструкціями та положеннями Виконавця, чинним законодавством України, а Пацієнт в свою чергу зобов’язується оплатити і прийняти Послуги, відповідно до умов даного Договору.

3.2. Перелік та вартість Послуг визначається у відповідності до Прейскуранту Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця. 

3.3. Після оформлення Замовлення Пацієнт та/або Замовник підтверджує, що ознайомився з умовами цього Договору та надає свою добровільну згоду на виконання його умов.

 

 1.     Права та обов’язки Сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний: 

 •         надавати Замовнику своєчасно, якісно та в повному обсязі Послуги, які є предметом цього Договору;
 •         у своїй діяльності з надання Послуг використовувати методи діагностики, медичні технології, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку;
 •         оформляти належним чином надані Замовнику медичні послуги та зберігати медичну документацію, оформлену в процесі надання Послуг за цим Договором, у відповідності до вимог чинного законодавства України;
 •         забезпечити Замовника кваліфікованим медичним персоналом;
 •         здійснювати запис Замовника на прийом на підставі відповідного звернення Замовника (запису на прийом) на Сайті Виконавця, телефонним шляхом або особистим зверненням;
 •         перевіряти надану Пацієнтом інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору;
 •         забезпечити режим конфіденційності щодо результатів лабораторних досліджень біологічного матеріалу Пацієнта відповідно статті 13 цього Договору та вимог законодавства про лікарську таємницю;
 •         інформувати Пацієнта у випадку неможливості надання Послуг за Замовленням повністю або частково.

 

4.2. Виконавець має право: 

 •         внести зміни до Прейскуранту, повідомивши Замовника про такі зміни шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця або іншим доступним способом;
 •         відмовити у наданні медичних послуг Замовнику при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу медичному персоналу Виконавця, у разі наявності заборгованості Замовника перед Виконавцем за надані медичні послуги або з

інших причин передбачених чинним законодавством України; 

 •         надавати Виконавцю Послуги та Акційні пропозиції з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської та/або конфіденційної інформації, у т. ч. інформацію про факт звернення до Замовника, стан здоров’я, результати медичних обстежень та оглядів, проведенні медичні втручання, а також інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта;
 •         дотримуватись норм медичної етики та деонтології;
 •         виставляти рахунки Замовнику, відповідно до встановлених цін Виконавцем, надавати Замовнику Акти виконаних робіт (наданих послуг) на Послуги;
 •         при необхідності залучати третіх осіб (медичних фахівців, медичні установи) для надання Послуг Пацієнту;
 •         у разі порушення Пацієнтом рекомендацій Виконавця щодо підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень, при некоректній поведінці Пацієнта (порушенні Правил перебування пацієнтів у відділенні Діагностичного центру Виконавця), відмові в наданні інформованої добровільної згоди пацієнта, Виконавець має право розірвати цей Договір з моменту виявлення цих порушень Пацієнтом. При цьому вартість Послуг, що фактично були надані, не підлягає поверненню.
 •         в односторонньому порядку на власний розсуд розірвати даний Договір із поверненням грошових коштів за ненадані Послуги.

 

4.3. Замовник зобов’язаний: 

 •         надати Виконавцеві достовірні дані щодо ім’я, прізвища та по батькові, дату свого народження, місця проживання та іншу інформацію, що необхідна Виконавцю для якісного надання Послуг. У випадку, якщо Замовник діє в інтересах Пацієнта, Замовник зобов’язаний надавати повні та достовірні відомості про Пацієнта;
 •         записатись на прийом, з’явитися до місця надання Послуг у погоджений із Виконавцем дату та час;
 •         приймати надані Виконавцем належним чином медичні послуги, які є предметом даного Договору;
 •         належним чином виконувати умови цього Договору та своєчасно інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають виконанню Пацієнтом цього Договору;
 •         своєчасно та у повному обсязі оплачувати медичні послуги, які є предметом цього Договору, у визначеному даним Договором порядку;
 •         за додатковою вимогою Виконавця, надати у письмовому вигляді інформовану добровільну згоду на проведення медичного втручання, згоду на обробку персональних даних, а також надати Виконавцю всі інші необхідні дозволи, необхідні для надання Послуг Виконавцем.
 •         суворо дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до здачі аналізів (надання Послуг), розміщених на сайті Виконавця, з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень Пацієнта.
 •         пацієнт зобов’язується дотримуватися Правил перебування пацієнтів під час перебування у відділеннях діагностичного центру Виконавця.
 •         у разі замовлення медичних послуг для своєї дитини, забезпечити супровід дитини в процесі надання медичних послуг, а також належне та своєчасне виконання дитиною вимог Виконавця, які можуть вплинути на результат досліджень;
 •         негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Замовником медичних послуг, які є предметом цього Договору, шляхом звернення до Виконавця зі скаргою на ім’я керівника Виконавця. У протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки;
 •         якщо результати дослідження буде отримувати уповноважена Пацієнтом особа, за відсутності бланка Замовлення, така особа повинна надати нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів Пацієнта щодо отримання результатів досліджень Пацієнта.
 •         у випадку отримання результатів досліджень Пацієнта, що не досяг повноліття, його законним представником, останній повинен надати працівникам Виконавця оригінал бланку Замовлення Пацієнта, Свідоцтво про народження Пацієнта та пред’явити документ, що посвідчує особу законного представника.

 

4.4. Замовник має право: 

 •         вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання медичних послуг за цим Договором;
 •         отримувати від Виконавця та ознайомлюватись з медичною документацією та інформацією, у томі числі про стан свого здоров’я, оформленою в процесі надання медичних послуг за цим Договором, у відповідності до чинного законодавства України. Порядок ознайомлення з медичною документацію затверджується Виконавцем.
 •         приймати до розгляду письмові пропозиції Пацієнта щодо покращення та якості надання Послуг та Акційних пропозицій;
 •         обрати зручний для Пацієнта та/або Замовника спосіб оплати Замовлення з тих, що пропонуються Виконавцем;
 •         самостійно визначати перелік Послуг, що входять до Замовлення, , які він бажає отримати в межах цього Договору;
 •         надати письмову заяву від власного імені на отримання медичної документації, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання Послуги. Заява складається у відділенні діагностичного центру Виконавця відповідно до форми заяви, наданої Виконавцем, до заяви додається завірена копія паспорту Пацієнта. У випадку неможливості самостійно отримати медичну документацію або деякі зразки матеріалу, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання Послуги, Пацієнт може надати письмову заяву від власного імені через свого представника, зазначивши додатково паспортні дані такого представника у цій заяві та за умови пред’явлення представником документу, що посвідчує особу представника під час отримання медичної документації Пацієнта, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання Послуги, у відділенні діагностичного центру Виконавця.
 •         анулювати Замовлення шляхом направлення письмової заяви Пацієнта протягом строку дії Замовлення у порядку, встановленому в п. 5.5., 5.6. цього Договору.

 

 1. Вартість послуг та порядок розрахунків

5.1. Перелік послуг Виконавця, їх ціна та орієнтовний строк виконання визначаються у Прейскуранті Виконавця, що затверджується розпорядженням (наказом) Виконавця, діє на дату оплати послуг та розміщений на Сайті Виконавця.

5.2. Оплата послуг за Договором здійснюється Замовником та/або Третьою особою у розмірі 100% ціни відповідної медичної послуги згідно Прейскуранту Виконавця у день фактичного надання медичних послуг у готівковій або безготівковій формі. 

5.3. Усі розрахунки за даним Договором здійснюються у національній грошовій одиниці України – гривні. 

5.4. Кошти сплачені Пацієнтом за отримані послуги не підлягають поверненню, у разі належного виконання умов Договору Виконавцем. 

5.5. у разі, якщо Замовлення анульоване за письмовою заявою Пацієнта протягом строку дії Замовлення, а Послуги ще не були надані частково або повністю, оплачена вартість Послуг підлягає поверненню у формі, в якій було здійснено оплату таких Послуг, протягом 30 робочих днів з моменту прийняття рішення Виконавцем про повернення Пацієнту вартості неотриманих Послуг.

5.6. заява на повернення грошових коштів може бути оформлена Пацієнтом в електронній формі на Сайті Виконавця. У разі подання Пацієнтом письмової заяви на паперовому носії, така заява підлягає оформленню у відділенні діагностичного центру Виконавця, або направляється Пацієнтом на юридичну адресу Виконавця, рекомендованим листом. До заяви додається копія документу, що посвідчує особу, яка оплатила Замовлення Послуг.

5.7. виконавець гарантує дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації щодо Замовлення, Послуг і проведених транзакціях.

 

 1.     Порядок надання послуг

6.1. Медичні послуги надаються за фактичним місцем провадження діяльності Виконавця.

6.2. У разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) календарного дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від прийняття медичних послуг, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій. 

6.3. У разі надання мотивованої відмови Замовника від приймання медичних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів. 

 

 1. Порядок оформлення замовлення на послугу

7.1. Для розміщення Замовлення Пацієнт та/або Замовник заповнює реєстраційну форму на Сайті Виконавця, обирає перелік необхідних Послуг, оформлює Замовлення відповідно до Інструкції, розміщеної на Сайті, ознайомлюється та погоджується з умовами цього Договору та обирає спосіб оплати. Оформлення Пацієнтом та/або Замовником Замовлення та його підтвердження означає достатнє і повне ознайомлення Пацієнта з Послугою, ціною та строками її виконання, правилами підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення відповідного лабораторного дослідження, інформацією про наявність (відсутність) Акційних пропозицій, а також про вплив умов Замовлення на формування кінцевої вартості послуги.

7.2. Послуги, оформлені в одному Замовленні, можуть бути надані одному Пацієнтові, визначеному в Замовленні, за одне відвідування відділення діагностичного центру Виконавця.

7.3. При оформленні Пацієнтом та/або Замовником Замовлення на Послуги розповсюджується лише один вид Акційної пропозиції. Акційні пропозиції на послуги не сумуються.

7.4. Вартість та обсяг Замовлення є остаточними та не підлягає зміні після підтвердження Замовлення, в тому числі у разі надання Пацієнтом документу на отримання Акційної пропозиції при оплаті Замовлення у відділенні діагностичного центру Виконавця.

7.5. Після отримання Замовлення, Виконавець здійснює обробку Замовлення. Пацієнту надається Підтвердження Замовлення на номер мобільного телефону, вказаний пацієнтом і\або на адресу електронної пошти, з детальною інформацією щодо Замовлення: номер замовлення, замовлені послуги, вартість, сума замовлення.

7.6. Пацієнт має право скасувати Замовлення на Сайті до моменту забору біологічного матеріалу Виконавцем, шляхом заповнення реєстраційної форми скасування Замовлення відповідно до п. 5.5., 5.6. цього Договору. Дана процедура передбачає анулювання Замовлення без можливості подальшого відновлення.

7.7. Анулювання Замовлення не є фактом обмеження права Пацієнта на оформлення нового Замовлення на Послуги.

7.8. Пацієнт після отримання Послуг в будь-який час може перевірити хід виконання Замовлення в своєму особистому кабінеті в розділі «Отримати результат», підрозділі «Результати онлайн» при авторизованому вході в систему на Сайті.

7.9. У випадку виявлення Пацієнтом допущених ним помилок у даних ПІБ, даті народження, адресі електронної пошти, номері мобільного телефону, зазначених в Замовленні, Пацієнт має право звернутися до адміністратора відділення діагностичного центру з метою виправлення зазначених помилок. В даному випадку послуги надаються Пацієнтові в порядку загальної черги.

 

 1. Строки надання послуг та строк дії замовлення (проведення діагностичного дослідження)

8.1. Строк надання Послуг, зокрема проведення діагностичного дослідження біологічного матеріалу Пацієнта, визначений у Прейскуранті та є орієнтовним, а саме таким, що може бути подовжено Виконавцем на 15 (п’ятнадцять) робочих днів, якщо таке подовження допускається технологічними інструкціями виконання відповідного діагностичного дослідження. В даному випадку Виконавець додатково не повідомляє Пацієнта про продовження строку надання послуг. Строк надання послуг відраховується з дня, наступного за днем забору біологічного матеріалу Пацієнта у відділенні діагностичного центру Виконавця.

8.2. Строк дії Замовлення з моменту його оформлення складає 30 робочих днів. Цей строк може бути продовжений на розсуд Виконавця.

8.3. Забір біологічного матеріалу Пацієнта для надання Послуг за Замовленням проводиться Виконавцем не раніше наступного дня від дня оформлення Замовлення Замовником та/або Пацієнтом на Сайті Виконавця.

 

 1. Зміна умов договору

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Пацієнта вносити зміни в текст даного Договору. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на Сайті Виконавця та застосовуються до Замовлення, оформленого та підтвердженого після публікації Договору.

 

 1. Термін дії договору

10.1.  Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України. 

10.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Пацієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

10.3. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом директора Виконавця. 

10.4. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та можуть направлятися у вигляді листів на адресу електронної пошти Пацієнта, зазначену в Анкеті Пацієнта.

9.5. Всі зміни та доповнення до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця. 

10.6. Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

‘0.7. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Пацієнтів. 

 

 1. Вирішення спорів

11.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. Досудове врегулювання розбіжностей є обов’язковим та передбачає пред’явлення однієї із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів.

11.3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони, після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей, передають їх на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Персональні дані пацієнта

12.1. Пацієнт погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних відповідно до умов даного Договору та Додатку № 1 до нього в обсязі, необхідному для оформлення, оплати Замовлення та надання Послуги.

12.2. Пацієнт підтверджує надання Виконавцю згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297–VІ, та інших нормативно — правових актів України, які стосуються захисту персональних даних, в базі персональних даних.

12.3. Пацієнт надає Виконавцю право без попередньої згоди Пацієнта, на передачу (поширення) своїх персональних даних Підрядникам та/або третім особам. Пацієнт надає згоду на обробку своїх персональних даних у будь-яких комп’ютерних та/або інформаційних системах, а також згоду на транскордонну передачу своїх персональних даних у будь-яку іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до мети обробки, зазначеної в даному Договорі. Надає згоду Виконавцю, на розкриття відомостей/інформації  про стан здоров’я, в тому числі на дані що є лікарською таємницею.

12.4. Метою обробки персональних даних є проведення Виконавцем лабораторного дослідження наданого Пацієнтом біологічного матеріалу та надання Пацієнтові, або вказаним ним особам, можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Пацієнта, зокрема результату лабораторних досліджень, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами лабораторних досліджень та станом здоров’я, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються медичних послуг та стану здоров’я.

12.5. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких Пацієнт надає Виконавцеві, обмежується обсягом персональних даних, який зазначається Пацієнтом та/або Замовником при оформленні Замовлення, а також результатами лабораторних досліджень наданого Пацієнтом біологічного матеріалу.

12.6. Пацієнт погоджуєтся, що у випадку оформлення Замовником попереднього Замовлення на надання Послуг Виконавцем у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, Пацієнт надав попередню згоду такій особі на використання його персональних даних, ознайомлений з переліком послуг та бажає отримати саме такі послуги Виконавця, та підтверджує, що Замовник діяв від імені Пацієнта та в його інтересах. Пацієнт підтверджує, що надає право Замовникові оформляти попереднє Замовлення від імені Пацієнта та надавати від імені Пацієнта згоду на обробку персональних даних та згоду на медичне втручання. Якщо під час попереднього оформлення Замовником Замовлення на надання Послуг Виконавця у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, було зазначено адресу електронної пошти третьої особи, Пацієнт надає згоду Виконавцеві на відправлення отриманих Виконавцем результатів досліджень за цим Замовленням саме на цю електронну адресу. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації, після її отримання, несе така третя особа.

12.7. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Співробітники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

12.8. Пацієнт та/або Замовник зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на Сайті Виконавця для оформлення Замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Пацієнта, зазначеними на Сайті, і персональними даними Пацієнта, наданими ним при отриманні Послуги або результатів лабораторних досліджень (паспортні дані, дані бланка Замовлення), Виконавець з метою забезпечення конфіденційності медичної інформації, залишає за собою право відмовити в наданні Послуги Пацієнту, до моменту з’ясування особи Пацієнта.

 

 1. Конфіденційність

13.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, перелік Послуг, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

13.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

 

 1. Гарантії та відповідальність Сторін

14.1. Виконавець гарантує якісне обслуговування та застосування обґрунтованих методів та методик дослідження. 

14.2. Замовник гарантує належне виконання умов даного Договору та своєчасний розрахунок із Виконавцем. 

14.3. Пацієнт погоджується, що після надання йому медичних послуг очікуваний результат може бути досягнуто після спливу певного строку. 

14.4. Сторони несуть відповідальність за цим Договором згідно із чинним законодавством України. 

14.5. Виконавець не несе відповідальності без вини, а також за шкоду, заподіяну здоров’ю Замовника, яка виникла в процесі надання медичних послуг за цим Договором в результаті: 

 •         неявки чи несвоєчасної явки Замовника на заплановані візити;
 •         недотримання рекомендацій Виконавця Замовнико, які можуть повпливати на результат;
 •         дострокового припинення даного Договору з ініціативи Замовника;
 •         неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Замовником істотних відомостей про стан свого здоров’я, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу;

14.6. Виконавець відповідає за порушення умов Договору, якщо не доведе, що належне виконання умов Договору виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили. 

14.7.  Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання Сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені чи уникнутими (зокрема, внаслідок хакерських атак, перехоплення інформаційних даних Сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо). 

14.8. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли після підписання цього Договору і яких Сторона не могла уникнути і передбачити. До таких обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, землетруси та інші природні і кліматичні явища); війну і воєнні дії, масові заворушення, страйки, акції протесту; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі, епідемії, пандемії тощо), дії або бездіяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві, що регулює правовідносини Сторін за даним Договором та інші обставини, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх договірних зобов’язань і які не піддаються їх контролю.

14.9. При настанні обставин, визначених у п. 14.9. даного Договору, Сторона, для якої вони настали, зобов’язана не пізніше ніж у семиденний строк з дати їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону.

14.10. Належним підтвердженням факту настання та строку дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку. 

14.11. Виконавець не несе відповідальності за належне функціонування та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця. 

14.12. Виконавець не контролює доступний через мережу Інтернет потік інформації, що може включати небажані для Пацієнта матеріали, або інформацію, яка ображає честь і гідність Пацієнта, і не несе ніякої відповідальності. 

14.13. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості. 

 

 1. Реквізити Виконавця

ТОВ «БІОЛАБ ДІАГНОСТИК»

Юридична адреса:

04205 м. Київ, просп. Оболонський 29

Код ЄДРПОУ: 43888994

р/р IBAN UA 19 3808 0500 0000 0026 0087 0563 9

в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»

р/р IBAN UA 423206490000026009052767801

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Тел. (095) 517-38-91

Елект. адреса: biolabdiagnostic3@gmail.com

 

Система оподаткування: Платник податку на

загальних підставах. Платник ПДВ

 

Директор

 

______________ А.В. Ларченко

 

 

Замовник/Пацієнт – з умовами Публічного договору про надання медичних послуг згоден.